+3662/284-011
+3662/284-187
hivatal@domaszek.hu
hello world!

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 1. Home
 2. /
 3. Szociális ügyek
 4. /
 5. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg annak a gyermeket nevelő családnak, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum legkisebb összegének 135%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő, tartósan beteg gyermeket nevelő szülő, valamint nagykorú gyermek esetében pedig a nyugdíjminimum 145 %-át.

Jelenleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának jövedelemhatárai:

 • családban élők esetében 38.475,-Ft /fő
 • gyermekét egyedül nevelő szülő, tartósan beteg gyermeket nevelő szülő, valamint nagykorú gyermek esetében 41.325,-Ft /fő

A kérelem benyújtásakor ki kell tölteni a vagyonnyilatkozatot is, a vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára is.

Vagyon alatt hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek az egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban

 • külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy
 • együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét

meghaladja azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanok áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét kell figyelembe venni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása jogosít:

 • a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
 • az egyszeri támogatásnak, valamint
 • az egyéb kedvezményeknek (pl. tankönyvtámogatásnak) az igénybevételére.

Az eljárás indulhat az ügyfél kérelmére, hivatalból, intézmény jelzésére.

Az eljárás jogi alapja:

 • 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
 • 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról,
 • 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről.
 • 2016. évi CL. tv. az általános közigazgatási rendtartásról

A kérelemhez szükséges dokumentumok:

 • előző havi nettó jövedelemről, illetve minden más egyéb jövedelemről (munkabér, családi pótlék, GYES, gyermektartásdíj, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, alkalmi munka stb.) szóló igazolás, nyilatkozat,
 • őstermelő esetén az őstermelésből származó jövedelem igazolása
 • külön élő szülők esetén a gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozat
 • a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos nagykorú gyermek esetén egészségi állapotára vonatkozó igazolás,
 • más településen óvodai ellátásban vagy általános iskolai oktatásban részesülő ill. középfokú oktatási intézményben, főiskolán, egyetemen tanuló gyermek iskolalátogatási igazolása ill. hallgatói jogviszony igazolása

NYOMTATVÁNYOK

 Nyilatkozat

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kerelem

Munkáltatói igazolás

Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal 1. sz. épület 12.sz. iroda

Tel.: 62 / 284-011 / 113 m.

Email: domaszoc@t-online.hu

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő8:00-12.00 óráig és 13:00-15:00 óráig
Kedd8:00-12:00 óráig
SzerdaNincs ügyfélfogadás
Csütörtök8:00-12:00 óráig és 13:00-17:00 óráig
Péntek8:00-11:00 óráig
2023 All rights reserved - Domaszék
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Megszakítás