+3662/284-011
+3662/284-187
hivatal@domaszek.hu

Bizottságok

  1. Home
  2. /
  3. Bizottságok

Domaszék Nagyközségi Önkormányzata állandó bizottságai

Ügyrendi

Az Ügyrendi Bizottság feladatai:
- Véleményezi a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó kinevezéseket, amelyekben a döntési jog a Képviselő-testületnél van.
- Javaslatot tesz a polgármester jutalmazására.
- Lebonyolítja a Képviselő-testület titkos szavazását.
- Vizsgálja a települési képviselők megbízatásának törvényességét, összeférhetetlenségét, összeférhetetlenségének ügyeit.
- Közreműködik az SZMSZ összeállításában, vizsgálja annak hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz a módosításra, vagy új szabályzat alkotására.
- Állást foglal a Képviselő-testület ülésein felmerülő ügyrendi kérdésekben.
- Ellátja azokat a feladatokat, amivel a testület megbízza.
- Elvégzi a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, nyilvántartását és ellenőrzését. Ezen feladatok ellátását az SZMSZ 5. számú függeléke tartalmazza.
- Jogosult az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálására.
- Az alapító okiratban foglaltak szerint ellátja a Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány működésének ellenőrzését.

Ügyrendi Bizottság:
Ügyrendi elnök:
- Simon-Jójárt Renáta
Tagok:
- Ábrahám Zoltán
- Dobó Tamás

Pénzügyi és Gazdasági

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság feladatai:
- Közreműködik az önkormányzat éves pénzügyi tervének elkészítésében, a gazdálkodási elvek kialakításában.
- Véleményezi az önkormányzat vagyonát, gazdálkodását érintő előterjesztéseket, ellenőrzi a döntések végrehajtását.
- Javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonát képező vagyon hasznosítására, a vele való gazdálkodásra.
- Részt vesz a helyi adókról szóló rendeletek kimunkálásában.
- Véleményezi és ellenőrzi az önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámolókat.
- Ellátja azokat a feladatokat, amivel a testület megbízza.
- Figyelemmel kíséri a település mezőgazdasággal foglalkozó lakosságának problémáját, javaslatot tesz a problémáik megoldására.
-Figyelemmel kíséri a külterületen élő lakosok gondjait, javaslatot tesz azok megoldására.
- Segíti a mezőgazdasággal foglalkozók képzését, részt vesz ismeretterjesztő előadások szervezésében, lebonyolításában, a helyi újságban tájékoztató írásokat jelentet meg a mezőgazdaságról, környezetvédelemről, pályázati lehetőségekről.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság:
Ügyrendi elnök:
- Ótott-Kovács Tamás
Tagok:
- Ábrahám Zsolt
- Kispéter Géza
- Baloghné Harcsás Zita
- Németh Péter

Humán

A Humán Bizottság feladatai:
- Dönt a külön önkormányzati rendeletben hatáskörébe utalt szociális ellátások megállapításáról.
- Közreműködik a segélyezés elveinek kidolgozásában, véleményezi a szociális ellátásokkal kapcsolatos előterjesztéseket, valamint ellátja azokat a feladatokat, amivel a Képviselő-testület megbízza.
- Figyelemmel kíséri a nevelési oktatási intézmény foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét a törvényben meghatározottak alapján. Észrevételeiről tájékoztatja a polgármestert, szükség esetén javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre.
- Előzetesen véleményezi a nevelési-oktatási, kulturális és sportintézmények tevékenységéről szóló beszámolót.
- Véleményezi az óvodai neveléssel, általános iskolai neveléssel, oktatással, valamint a kulturális és sportintézmények működésével kapcsolatos előterjesztéseket.
- Véleményezi a kiskorúak veszélyeztetettségének megelőzése, illetve a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, testi-lelki egészsége, családban történő fejlődésének elősegítése tárgyában készült képviselő-testületi előterjesztéseket (ide nem értve a segélyezéssel kapcsolatos egyedi hatósági döntéseket).
- Előzetesen véleményezi az ifjúsági, nevelési, oktatási, kulturális és sport tárgyú képviselő-testületi előterjesztéseket.
- Javaslatot tesz a nevelés, oktatás, kultúra és sport területén kimagasló teljesítményt nyújtó személyek kitüntetésére, jutalmazására.
- Közreműködik a községi szintű kulturális rendezvények programjainak összeállításában, lebonyolításában.
- Véleményezi művészeti alkotás közterületen való elhelyezését, áthelyezését, lebontását.
- Elősegíti a kulturális hagyományok és értékek ápolását, a művelődre, társas életre, sportra szerveződő közösségek tevékenységét.
- Véleményezi a környezetkultúra igényesebb kialakítását érintő kérdéseket.
- Kapcsolatot tart az ifjúsági és a diákönkormányzattal, segíti működésüket.
- Figyelemmel kíséri a helyi sportpolitikai célok, a fejlesztési célkitűzések megvalósulását, a sportrendezvények szervezését, sportszervezetek, csoportok működését, javaslatot tesz támogatásukra.
- Véleményezi az ifjúság, kultúra vagy sport céljaira benyújtott támogatási kérelmeket.
(Hatályon kívül)
- Figyelemmel kíséri a település környezetvédelmi programjában foglaltak végrehajtását.
- A képviselő-testület részére elemzést, értékelést készít a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról.
- Javaslatot tesz a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról.
- Közreműködik a környezeti ismeretek terjesztésében.
- Az önkormányzat környezetvédelemmel foglalkozó rendelet hatályosulását vizsgálja és tájékoztatja az eredményről a képviselő-testületet.
- Környezetvédelmi napokat szervez a lakosság közreműködésével.
- Megvizsgálja a „Virágos Magyarország” programba kapcsolódás feltételeit.
- Kezdeményezheti „Környezetvédelemért” elismerő cím adományozását.
- Belvízvédekezésben aktív közreműködés.
- Dönt a hulladékgazdálkodási rendeletben meghatározott, és hatáskörébe utalt kérdésekben.

Humán Bizottság:
Ügyrendi elnök:
- Kardos Rolland

Tagok:
- Ábrahám Zoltán
- Simon-Jójárt Renáta
- Varga-Asztalos Ágnes
- Farkasné Kapás Alexandra

Település-fejlesztési és -üzemeltetési

A Település-fejlesztési és -üzemeltetési Bizottság feladatai:
- Véleményezi a pályázati előterjesztéseket, elképzeléseket, javaslatokat tesz azok esetleges módosítására.
- Véleményezi a közbeszerzési dokumentációkat.
- Meghatározott időközönként felülvizsgálja a településfejlesztési koncepciót.
- Véleményezi és szükség esetén módosítja az önkormányzat Gazdasági Programját.
- Felügyeli a Domatisz Nonprofit Kft. szakmai munkavégzését.
- Felügyeli a Domadrón Szociális Szövetkezet szakmai munkavégzését.
- Gondoskodik a településfejlesztési- és területrendezési tervek folyamatos aktualizálásáról.
- Előkészíti az önkormányzat számára ingó és ingatlan beszerzéseket.
- Felügyeli az önkormányzat által megrendelt tervdokumentációk elkészítését.
- Vizsgálja az önkormányzathoz településüzemeltetési témakörben beérkezett lakossági panaszokat.

Település-fejlesztési és -üzemeltetési:
Ügyrendi elnök:
- Ábrahám Zsolt
Tagok:
- Ótott-Kovács Tamás
- Dobó Tamás
- Bókáné Bodó Zsuzsanna
- Szigetiné Elekes Klára
2023 All rights reserved - Domaszék
chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Megszakítás