+3662/284-011
+3662/284-187
hivatal@domaszek.hu
hello world!

Birtokvédelem

  1. Home
  2. /
  3. Birtokvédelem

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg. A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak a kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg.
Közös birtok esetén a birtokvédelem mindegyik birtokost önállóan megilleti, a közös birtokosok - egymás közötti viszonyuk alapján - egymással szemben is jogosultak birtokvédelemre.
Akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.
A birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését egy év eltelte után közvetlenül a bíróságtól kérheti. A birtokos közvetlenül a bírósághoz fordulhat akkor is, ha az ügyben a birtokláshoz való jogosultság is vitás.

A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, melynek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét),
b) a képviselő nevét, lakcímét (székhelyét),
c) az ellenérdekű fél (felek) nevét, lakcímét (székhelyét),
d) a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
e) a jegyző illetékességét megalapozó adatokat,
f) a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet,
g) a kérelem és annak határidőben való benyújtása alapjául szolgáló tényeket.
A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat.

A birtokvédelmi eljárások alapjául szolgáló jogszabályok:
A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:1. § - 5:12. §
A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

Illetékköteles: a kérelmen 3000 Ft illetéket kell leróni.

BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM (docx)

A jegyző birtokvédelmi határozatainak bírósági felülvizsgálatához szükséges ÁNYK nyomtatvány elérhető: Polgári peres elektronikus űrlapok | Magyarország Bíróságai (birosag.hu) oldalon.

Használatához az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program szükséges.


Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal, 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
Ügyintéző: Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző.
Ügyintézési határidő: 15 nap.

Tel.: 62 / 284-011

Email: jegyzo@domaszek.hu

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő8:00-12.00 óráig és 13:00-15:00 óráig
Kedd8:00-12:00 óráig
SzerdaNincs ügyfélfogadás
Csütörtök8:00-12:00 óráig és 13:00-17:00 óráig
Péntek8:00-11:00 óráig
2023 All rights reserved - Domaszék
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Megszakítás