+3662/284-011
+3662/284-187
hivatal@domaszek.hu
hello world!

Helyi adók fajtái és rendeletek

  1. Home
  2. /
  3. Helyi adók fajtái és...

Iparűzési adó

A helyi iparűzési adófizetési kötelezettség az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet végző személyeket terheli. Az adó alanya a vállalkozó (őstermelő). Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Az adó mértéke állandó tevékenység esetén a törvény szerint számított adóalap 2%-a.

Bevallási határidő: Az adóévet követő év május 31.

Befizetési határidők:

Első félévi előlegmárcius 16
Előző évi adókülönbözetmájus 31
Második félévi előlegszeptember 15

Domaszék Nagyközség Önkormányzat 13/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Kérdéseivel forduljon bizalommal az adócsoporthoz!

Magánszemélyek kommunális adója

Kommunális adókötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén lévő
a.) lakás és nem lakás céljára szolgáló épület vagy épületrész tulajdonjogával rendelkező magánszemélyt, illetve építményre vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultját, továbbá a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlőjét, valamint
b.) a beépítetlen belterületi földrészletet.

Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként:
belterületen: 8.000,- Ft
külterületen: 4.000,- Ft.

beépítetlen belterületi építési telek esetén: 20.000,- Ft.

Adómentesség, adókedvezmény

Mentes az adó alól:
a) Domaszék Községi Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatát, valamint Szabályozási Tervét jóváhagyó hatályos helyi rendelet értelmében építési teleknek nem minősülő belterületi földrészlet;
b) az a domaszéki bejelentett lakóhellyel rendelkező személy, aki saját háztartásában:
három kiskorú – 18 év alatti - gyermek eltartásáról egyedül gondoskodik, vagy
négy vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik;
azon ingatlan vonatkozásában, ahol bejelentett lakóhellyel rendelkezik."
(2) A Domaszéken bejelentett lakóhellyel rendelkező, 70. életévét betöltött személy a 70. életévének betöltését követő év január 1. napjától 50 %-os mértékű adókedvezményben részesül a mindenkori adótételből azon ingatlan vonatkozásában, ahol bejelentett lakóhellyel rendelkezik, feltéve, hogy háztartásában csak 70. életévüket betöltött személyek élnek.
(3) A Domaszéken bejelentett lakóhellyel rendelkező, egyedül élő 70. életévét betöltött személy a 70. életévének betöltését követő év január 1. napjától 50 %-os mértékű adókedvezményben részesül a mindenkori adótételből azon ingatlan vonatkozásában, ahol bejelentett lakóhellyel rendelkezik.1

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Kérdéseivel forduljon bizalommal az adócsoporthoz!

Magánfőzés

A magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti az állami adó- és vámhatóságot és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az állami adó- és vámhatóság részére.
Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy beszerzésére.
A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot. A magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban - ide nem értve az előállított termék jogszabálysértő értékesítését - pedig az ellenőrzött tevékenység végzésének helye szerinti önkormányzati adóhatóság jár el.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a bejelentés elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után, melynek mértéke az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220. §-a alapján akár kettőszázezer forintig is terjedhet.

Tájékoztatás a pálinkafőzés bejelentésének szabályairól!

Újra adómentes a „pálinkafőzés”

2021. évtől több szempontból is változtak a pálinkafőzés szabályai. Míg a főzés adminisztrációs teendői szinte alig változtak, a párlat-előállítás bizonyos mennyiségig adómentessé vált a magánfőzőknek és a bérfőzőknek egyaránt.

A 2021-es változások nem befolyásolják a párlatkészítés két eddig is megszokott módját, tehát pálinkát továbbra is magánfőzéssel vagy bérfőzetéssel lehet előállítani. A magánfőző személyes fogyasztásra maga állítja elő a párlatot saját gyümölcsből, és legfeljebb 100 liter űrtartalmú, saját pálinkafőzőt használhat.

Újdonság 2021-től, hogy a magánfőzés adómentessé vált, de a főzhető mennyiség – 86 liter – nem változott. Ez a mennyiség, ahogyan korábban is, csak a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, vagy kizárólag adóraktár részére értékesíthető.

Az adómentességgel megszűnik a párlatadójegy is.

Mostantól a magánfőzőnek a pálinkafőzés előtt a NAV J49-es nyomtatványt kell elküldeni a NAV-hoz akár elektronikusan, akár papíron. Meg kell adnia a nevét, a lakcímét, az adóazonosító jelét, a főzni tervezett pálinka mennyiségét literben és nyilatkoznia kell, hogy a magánfőzés feltételeinek megfelel. A bejelentés alapján a NAV magánfőzöttpárlat-származási igazolást készít, amit elküld a magánfőzőnek.

Ha valaki most kezdene otthoni főzésbe, vagy már főz, de adatai megváltoztak, a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés megszerzését, valamint a változásokat 15 napon belül kell bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Az ellenőrzéseket az önkormányzati adóhatóság munkatársai végzik. Valótlan adatok megadása, vagy a főzés bejelentésének hiánya miatt a desztillálóberendezést és az azon előállított párlatot le is foglalhatják.

A bérfőzetéssel szeszfőzdében előállított pálinka után a bérfőzetőnek 2021-től évente 50 liter mennyiségig nem kell adót fizetnie, az 50 litert meghaladó vagy a nem adóraktárnak értékesítésre szánt mennyiségre az adó hektoliterenként 333.385 forint. Az 50 literes mennyiség alatt 43 hektoliterfok alkoholterméket kell érteni, amely például 86 liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlatnak feleltethető meg.

A jövedéki ügyeket elektronikusan kell intézni. Ez alól magánfőzőnél csak a bejelentési kötelezettség és a származás igazolása, a kizárólag bérfőzést végző adóraktárnál pedig az adóraktári nyilvántartás vezetése és adatszolgáltatása jelent kivételt.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Egyéb adóigazgatási eljárás

Részletfizetés, fizetéshalasztás (fizetéskönnyítés): Az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető.

Feltétele: A fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható. (látszik a fizetési szándék) A fizetési nehézség átmeneti jellegű.

Adómérséklés:

  • Csak nagyon indokolt esetben van rá lehetőség, ha a fizetéskönnyítéssel a nehézség nem oldható fel.
  • Magánszemély esetén: mérsékelhető az adó, a pótlék és bírság tartozás akkor, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.
  • Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén: csak a pótlék illetve a bírság mérsékelhető kivételes méltányosságból – fizetéskönnyítéssel sem orvosolható nehézség esetén – ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet ellehetetlenítené. A mérséklést az adóhatóság feltételhez kötheti.

A kérelemnek tartalmaznia kell az összeget, a tartozás jogcímét amelyre a könnyítést, mérséklést kérik. Az indoklásban fel kell tüntetni a nehézség kialakulásának okát és minden olyan tényt, adatot amely alátámasztja a kérelmet. Mellékelni kell a legutolsó havi jövedelemről szóló munkáltatói igazolást, jövedelemigazolást, a kiadásokat bizonyító számlákat, egyéb bizonylatokat, vállalkozó, vállalkozás esetén a tevékenység adatait tartalmazó adatlapot.

Az adóhatóság a kérelem jogosságáról egyedi eljárás során bizonyosodik meg, szükség szerint környezettanulmányt végez, ill. további dokumentumokat kér be az ügyféltől. A fizetéskönnyítés időtartamára az adós tulajdonában lévő ingatlanára jelzálogjog bejegyeztetésére kerül sor.

Eljárási illeték:
magánszemélyek kérelme esetén 0 Ft
gazdálkodó szervezetek kérelme esetén 10000 Ft.

Magánszemély részére indokolt esetben költségmentesség kérhető, melynek jogossága az eljárás lefolytatásához szükséges környezettanulmány során kerül megvizsgálásra.

Az ügyintézés ideje: A kérelem benyújtásától számítva maximum 20 nap

Az eljárás jogi alapjai:

  • Az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. tv. 133. § – 134. §
  • Az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. tv.

Kérdéseivel forduljon bizalommal az adócsoporthoz!

2023 All rights reserved - Domaszék
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Megszakítás