+3662/284-011
+3662/284-187
hivatal@domaszek.hu
hello world!

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

Magyarország Alaptörvénye

 • 1990. évi C. törvény a helyi adókról,
 • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról,
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
 • 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről,
 • 1999. évi LXIII törvény a közterület-felügyeletről,
 • 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról,
 • 2011. évi CXII. törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól,
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • Szervezési és Működési Szabályzat
2023 All rights reserved - Domaszék
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Megszakítás