kozter.jpg

 

A mező és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítése.

A Kormány 191/2014.(VII.31.) Korm. rendelete mely a címben szereplő feladatot szabályozza 2014. augusztus 1. napjával lépett hatályba. Az árverések kitűzése, az árverési hirdetmény közzététele, az árverés lefolytatása a megyei kormányhivatalok földművelésügyi igazgatóságainak feladatkörébe kerültek.

A korábbi gyakorlat megváltozott, mely  szerint az árverések nyilvánosak, elektronikus licitálás alapján történtek és az önálló bírósági végrehajtók folytatták le. Ezzel szemben a jelenleg hatályos jogszabály szerint az FM Igazgatóság által meghirdetett és lefolytatott árverési eljárás zárt, csak a jogszabályi feltételeknek megfelelő személyek vehetnek rajta részt.

1. Árverésre irányuló megkeresés: a végrehajtó, a felszámoló, vagy a pénzügyi gondnok (megkereső) az értékesítés feltételeinek bekövetkezésétől számított 30 napon belül az árverés kihirdetése, hirdetmény közzététele, és az árverés lebonyolítása érdekében megkeresi a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságát. A megkeresésben a tanya a földterület, az adós, a végrehajtás kérő, a főkövetelés jogcíme, összege, illetve minden olyan lényeges adat szerepel, melyet a kormányrendelet előír, és amely szükséges a hirdetmény és az árverés lebonyolításához. A 2014. évi XXXVIII. törvény 1. §. 17.§. (1) (2) és (3) bekezdése értelmében a 2004. május 1. és a2014. évi XXXVIII. törvény  hatálybalépése napja között keletkezett fogyasztói kölcsönszerződések (pénzügyi intézmény és fogyasztó által kötött forint vagy deviza hitelek, kölcsönszerződés, pénzügyi lízing) esetében eljárási cselekményt nem szabad lefolytatni, a törvényben meghatározott határidőig, minden további esetben az árverés lefolytatható.

2. Az árverési hirdetmény: a megkeresést követő 15 napon belül a földművelésügyi igazgatóság az árverést árverési hirdetménnyel tűzi ki.

Az árverés időpontja az árverés kitűzésének időpontját követő 60-90 nap között kell meghatározni. Az árverési hirdetményt a kitűzéstől számított 8 napon belül minden érdekeltnek postázni szükséges, illetve ki kell függeszteni a következő helyekre:

-az igazgatóság hirdetőtábláján,

-a  föld fekvése szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve közös önkormányzati hivatal esetében a  közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján és a  közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat hirdetőtábláján,

-a járási földhivatal hirdetőtábláján,

-a végrehajtást foganatosító bíróság hirdetőtábláján.

-kormányhivatal honlapján.

3. Az árverés lefolytatása: Az árverést a föld fekvése szerinti járási hivatal hivatali helységében kell lefolytatni. Az árverésen az árverés lefolytatón, a megkeresőn és a megkereső eljárásban szereplő feleken kívül az árverezők vehetnek csak részt. Az árverésről a kikiáltó jegyzőkönyvet készít, mely a jogszabályban meghatározott tartalommal bír, a döntéseket jegyzőkönyvbe foglalt határozattal állapítja meg. Az árverésről az igazgatóság kép és hangfelvételt készíthet abban az esetben, ha minden érdekelt fél ehhez hozzájárul.

A földre az árverezhet,

-aki előlegként a föld becsértékének 10 %-át az árverés megkezdése előtt az igazgatóság letéti számlájára befizette, a befizetett összegről az árverésen megkezdése előtt a terhelési értesítőt bemutatta,

-a licitdíjat az igazgatóság letéti számlására átutalta( a föld becsértékének 1 %-a ,de legalább 2000 és legfeljebb 10000 Ft közötti összeg lehet),

-a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. §. (3) bekezdés harmadik mondata szerinti hatósági bizonyítványt, illetve a tv 13-15. §-i szerinti alakszerűségi előírásoknak megfelelő nyilatkozatokat az árverésen csatolja,

-személyes igazoló okmányait bemutatja,

-előárverezésre, elővásrlásra jogosult esetében a szükséges dokumentumokat bemutatja, megjelölve, hogy jogosultságukat mely törvény, mely raghelye szabályozza.

-Az árverező személyesen, vagy megbízottja, illetve képviselője útján árverezhet.

Nem árverezhet:

-a Vht. 123. § (2) bekezdésében meghatározott személy,

-a Földforgalmi törvény 9. §-ában meghatározott személy,

-a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott személy,

-az  igazgatóság, a  megyei földhivatal, illetve az  árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló hatóság állományába tartozó olyan személy, aki az  árverés lebonyolításában, illetve az  árverési jegyzőkönyv szerinti határozatok meghozatalában, illetve a jogorvoslat során történő elbírálásában részt vesz,

A föld kikiáltási ára, a föld becsértékével megegyezik. Érvényes a vételi ajánlat akkor, ha a minimál árat meghaladja, illetve az előzőleg tett érvényes vételi ajánlatot a licitküszöbbel (10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetében a becsérték 2 %-a, de legalább 1000 Ft, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték esetében  a becsérték 1 %-a ezer forintra kerekítve) haladja meg. Az árverező az érvényes vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. Az árverést addig kell folytatni, ameddig érvényes ajánlatot tesznek. Az utolsó érvényes ajánlat háromszori kimondása után tekinthető a licitálás befejezettnek, illetve az elővásárlásra jogosultak ekkor jelezhetik vásárlási szándékukat. Az érvényes ajánlatot tevő az árverési vevő, aki a vételár teljes összegét (az előleg összegét bele kell számítani) a földhivatali záradékolást követő, az FM Igazgatóság felszólításától számított 60 napon belül az igazgatóság letéti számlájára kell, hogy befizesse. Amennyiben ez nem történik meg, úgy előlegét elveszíti, mely az adósság rendezésére fordítódik. A befizetett vételár összegét az igazgatóság átutalja a megkereső által megjelölt letéti számlára. Az árverésen részt vevő többi árverező előleg összegének visszautalásáról 8 napon belül az igazgatóság intézkedik. A licit díj összege a kormányhivatal bevétele marad.

Az árverés eredménytele:

-nem tettek érvényes vételi ajánlatot,

-a felajánlott vételár a megismételt árverésben sem érte el a Korm. rendelet 7. § (2)–(4) bekezdése szerinti minimál árat,

-az árverési vevő a Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése értelmében kizártnak minősül (felszámoló, földhivatali dolgozó, stb.) és így nem szerezheti meg a föld tulajdonjogát,

-az árverési vevő nem utalta át határidőben a teljes vételárat.

Az  eredménytelen árverés esetén megismételt árverést kell kitűzni. Amennyiben a megismételt árverés is eredménytelen, akkor az árverést az igazgatóság sikertelennek nyilvánítja, ebben az esetben a föld az állam tulajdonába  és a Nemzeti Földalapba kerül. Hasonló az eljárás, ha a földhivatal a vevő tulajdonszerzésének jóváhagyását megtagadja. Ilyen esetekben a földalapkezelő szervezet a jogerős döntést követő 30 napon belül a becsérték összegét a megkeresőnek átutalja.

Megyénkben eddig 30 árverés időpontja lett kitűzve, illetve ugyan ezen árverési hirdetmények kifüggesztése történt meg. Az árverések 2014. november 12. nappal kezdődnek, és a hirdetményekben meghatározott helyeken és időpontokban kerülnek lebonyolításra.

Forrás: csmkh.hu