Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § alapján hozott, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a szerint Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §


(1) E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely Domaszék közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti. (2) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályai a közösség érdekében meghatározott azon szabályok összessége, amelyek a békés együttélést, a lakosság nyugalmát biztosítják.
(3) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás az a tevékenység vagy mulasztás, amely bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt Domaszék Nagyközségi Önkormányzat e rendeletben a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásként határoz meg.
(4) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.


2. §


A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási bírság szabható ki, melynek legalacsonyabb összege tízezer forint.
2. Eljárási rendelkezések


3. §


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatása tekintetében a képviselő-testület a hatáskör gyakorlását elsőfokon a jegyzőre ruházza át.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárást hivatalból, a hatóság észlelése alapján kell lefolytatni, ideértve bármely szervezet vagy személy az Önkormányzatnak címzett, írásbeli bejelentése alapján történő tudomásszerzést is.


4. §


A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatására – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


5. §


(1) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásért való felelősség, ha az elkövető természetes személy a magatartás elkövetésekor a tizennegyedik életévét nem töltötte be (gyermekkorú).
(2) A 14. életévét betöltött, de 18. életévét be nem töltött személlyel (a továbbiakban: fiatalkorú) szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy amennyiben az önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalkorú annak megfizetését vállalja.
3. Egyes, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások


6. §


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki
a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant hosszú időn keresztül nem műveli meg, nem tartja rendben és a gyomtól, gaztól hatósági felszólítás után sem tisztítja meg, továbbá az a használó vagy tulajdonos, aki ingatlanán hulladék tárolásával a rovarok, rágcsálók elszaporodását elősegíti,
b) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztán tartásáról (hó eltakarításáról, síkosságmentesítéséről) nem gondoskodik,
c) a járdáról letakarított havat a gyalogos-, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le,
d) az ingatlan előtti árkot, folyókákat, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja,
e) nem akadályozza meg, hogy a tulajdonában vagy használatában levő ingatlanáról a közútra föld, iszap, kő vagy egyéb más anyag kikerüljön,
f) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt nem irtja, a közlekedési területre (gyalogjárda, közút) kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,
g) közhasználatú zöldterületen és zöldfelületen olyan tevékenységet folytat, vagy olyan magatartást tanúsít, amely mások nyugalmát, pihenését a szokásos mértéknél jobban zavarja,
h) a kerti építményeket, berendezéseket nem rendeltetésszerűen használja,
i) közterületi ültetett lágy szárú növényeket engedély nélkül letépi; fák, bokrok ágait, gallyait tördeli, csonkítja; közterületen fásszárú növényt engedély nélkül kivág,
j) élő fákon hirdet, reklámhordozót kifüggeszt, k) gépjárművel a zöldterületen közlekedik, huzamosan parkol, megáll, várakozik, valamint engedély nélkül közlekedést gátló eszközt
( pl. gumiabroncsot, fa- vagy vaskarót) kihelyez, l) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz,
m) az idejétmúlt hirdetményt, plakátot hatósági felszólítás után sem távolítja el,
n) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti össze,
o) a játszótér területére háziállatot visz be,
p) játszótereken vagy szabadtéri edzőparkban elhelyezett játszóés fitnesz-eszközöket nem rendeltetésszerű módon használja,
q) a külterületen a mezőgazdasági tevékenységgel érintett területek telekhatárainak gyommentesítéséről nem gondoskodik,
r) a külterületi utak menti területek művelésével a közút járhatóságát akadályozza, korlátozza.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el továbbá az, aki
a) a közterületre kihelyezett hulladékgyűjtőket, – ide tartoznak az utcai szemétgyűjtő edények is, – rendeltetéstől eltérően használja, felhatalmazás nélkül elmozdítja, azokba háztartási hulladékot elhelyez vagy annak tartalmát szétszórja,
b) az ingatlan tulajdonosa vagy használójaként az egyéb szilárd hulladékot annak elszállításáig környezetszennyező vagy településképet rontó módon tárolja,
c) a hulladékszállítási közszolgáltatás részére összegyűjtött hulladékot más ingatlanára vagy a jogosult hozzájárulása hiányában más gyűjtőedényébe helyez el,
d) szelektív hulladék elhelyezésére szolgáló szigeteket nem rendeltetésszerűen használja, az edényekbe és annak környékére háztartási hulladékot helyez el, valamint a szelektív hulladékot a háztartási hulladéknál nagyobb mennyiségben helyez el.
(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott magatartás esetén kiszabható közigazgatási bírság legmagasabb összege természetes személy esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén egymillió forint.


7. §


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a köztemető és a temetkezés rendjének helyi szabályozásáról szóló rendeletben foglaltakat megszegi.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén kiszabható közigazgatási bírság legmagasabb összege százezer forint.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén helyszíni bírság is kiszabható.


8. §


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a településrészek, közterületek elnevezéséről és a házszámok megállapításáról szóló önkormányzati rendelet szabályait megszegve
a) utcanévtáblát beszennyez, eltakar, vagy bármely más módon tájékoztató jellegét megszünteti, olvashatatlanná teszi,
b) utcanévtáblát jogtalanul kihelyez vagy eltávolít,
c) ingatlanát házszámtáblával nem látja el, azt folyamatosan nem tartja karban,
d) házszámtáblát a házszám vonatkozásában indokolatlanul megváltoztatja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén kiszabható közigazgatási bírság legmagasabb összege százezer forint.


9. §


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősül a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott közterület-használati engedélyhez vagy burkolat-bontási hozzájáruláshoz kötött, de engedély vagy hozzájárulás nélküli vagy ezektől eltérő, jogszabályi mentesség hatálya alá nem tartozó közterület-használat.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén kiszabható közigazgatási bírság legmagasabb összege természetes személyek esetén százezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén egymillió forint.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén helyszíni bírság is kiszabható.
4. Záró rendelkezések


10. §


E rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.

Kmf.
Sziráki Krisztián sk. dr. Pálfi Tímea sk.
polgármester jegyző