Domaszék Nagyközség Képviselő-testülete 2019. február 14-én tartotta soros ülését és az alábbi napirendi pontokat vitatták meg:
1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetés beterjesztése
2. Domatisz Nonprofit Kft. 2019. évi költségvetésének megvitatása
3. Döntési javaslatok
4. Polgármesteri jelentés Zárt ülés keretében 5. napirendi pont keretében egy döntési javaslatot vitattak meg (települési támogatási ügyben érkezett fellebbezés
elbírálása).
Az 1. napirendi pont keretében beterjesztésre került az önkormányzat 2019. évi költségvetése. Elhangzott, hogy a bevételi és a kiadási főösszeg 936.564 eFt. 151.027 eFt tartalék képződött, melynél a céltartalék 51.027 eFt, ami a bérlakásokra elkülönített 40.000 eFt összege, plusz a Humán kapacitás és erőforrás pályázatok és a helyi identitás és kohézió pályázat támogatás részéből működési kiadásokra fordítandó. Megállapítást nyert, hogy 100.000 eFt általános tartalék keletkezett a költségvetésben. Civil szervezetek támogatására 7 mFt-ot tudtak betervezni. Kiemelték, hogy hitelállománnyal a továbbiakban sem rendelkezik az önkormányzat. A második napirendi pont keretében elfogadásra került a Domatisz Nonprofit Kft. 2019. évi költségvetése. A bevételek és kiadások 53.050 eFt-ban kerültek meghatározásra. Elhangzott, hogy a lecsökkent Kft. alkalmazotti létszám miatt 17.3 mFt összeggel kevesebb költség került betervezésre. A döntési javaslatok között néhány nem helyi civil szervezet támogatási kérelmét bírálta el a testület. 2019. február 21-én tartotta soros ülését a képviselő-testület, ahol már elfogadásra került az önkormányzat 2019. évi költségvetése. Elfogadták az Alföldvíz Zrt. tájékoztatóját a szennyvíztisztító telep üzemeltetéséről és a helyi ivóvízellátásról. Elhangzott, hogy egy konténer típusú szociális helyiséget szeretnének elhelyezni a szennyvízátemelő gépháznál, melynek költsége az önkormányzatot fogja terhelni. Az alábbi fontosabb döntések születtek: A testületi tagok döntöttek a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló beszámolókról és a 2019. évi támogatási kérelmekről. Elfogadták a Domaszék Szebb Jövőjéért Alapítvány pénzügyi jelentését, a polgármesteri szabadság igénybevételének ütemezését. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérbeadásáról szóló rendeletet módosították, mely alapján nemcsak a két éve domaszéki lakcímmel rendelkező személyek nyújthatnak be a bérlakásokra pályázatot, hanem azok a személyek is, akiknek közeli hozzátartozója legalább két éve már helyi lakcímmel rendelkezik. Jóváhagyták a Domaszék, Dankó Pista tér 15/A/1. szám alatti önkormányzati bérlakás pályázati felhívásának közzétételét. Néhány nem helyi civil szervezet támogatási kérelmét is elbírálták.


Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla szerkesztő