VISSZA A NYITÓOLDALRA FŐOLDAL

Arrow up
Arrow down

Önkormányzati hírek - 2016. július

Domaszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 17-én rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott és két pályázat benyújtásáról döntöttek. Az egyik pályázat keretében a Domaszéki Sportcsarnok akadálymentesítését, mozgáskorlátozott WC létesítését és egy elválasztó függöny megvalósítását célozták meg. A pályázat a központi költségvetés által finanszírozott. A pályázati projekt összege 6.649.998 forint, melyhez 997.500 forint önerőt kell biztosítani. A második pályázat a Szabadság tér útburkolatának felújítását célozza meg. A pályázati projekt összegét a Képviselő-testület bruttó 21.566.869 forinttal hagyta jóvá. A projekthez az önkormányzat 6.566.869 forint önerőt biztosít. A Képviselő-testület 2016. június 30-án tartotta soros ülését, ahol az alábbi napirendi pontokat vitatták meg:

1. Csongrád Megyei Rendőr-főka3 D O M A S Z É K I H Í R M O N D Ó pitányság Szegedi Határrendészeti Kirendeltség vezetője kinevezésének véleményezése (dr. Révész Szabolcs c. r. alezredes kinevezését jóváhagyta a testület.)

2. Szegedi Rendőrkapitányság Belvárosi Rendőrőrs parancsnoki kinevezésének véleményezése (Kollár Krisztián r. százados kinevezését jóváhagyta a testület.)

3. Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Domaszéken végzett munkájáról készült tájékoztató. (Fekete Istvánné gazdasági igazgató elmondta, hogy megtörtént a hulladékgazdálkodás államosítása, mely alapján 2016. második negyedévtől a Nemzeti Koordináló Vagyonkezelő Holding szedi be a közszolgáltatás díját a lakosságtól. A közszolgáltatónak pedig díjat fizet az elvégzett szolgáltatásokért. A közszolgáltató a továbbiakban is a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. lesz. Hozzátette, hogy az államosítás miatt a számlák elkészítésével problémák lehetnek, a lakosság akár több csekket fog majd egyszerre megkapni.)

4. Bálint Sándor Általános Iskola és AMI munkájáról készült tájékoztató

5. Domaszéki Sportcsarnok munkájáról
szóló beszámoló és terembérleti díj felülvizsgálata (A beszámolót elfogadták és a terembérleti díj emelését nem támogatta a testület.)

6. 2016. évi költségvetés módosítása
7. Domaszéki Polgármesteri Hivatal munkájáról beszámoló
8. Döntési javaslatok
9. Polgármesteri jelentés Zárt ülés keretében a 10. napirendi pontnál díszpolgári és egyéb kitüntető címek adományozásáról született döntés.
A 8. napirendnél az alábbi fontosabb döntések születtek: elfogadták a szervezeti és működési szabályzatról szóló helyi rendelet módosítását. Beillesztették az önkormányzat alaptevékenységei közé az intézményen kívüli gyermekétkeztetést a rászoruló gyermek szünidei étkeztetése miatt. A hulladékszállításról szóló helyi rendelet is módosításra került, mivel a közszolgáltatási díjat a továbbiakban a koordináló szerv (Nemzeti Koordináló Vagyonkezelő Holding) szedi be a második negyedévtől. A kedvezmények és lakatlan ingatlan esetében a mentességek ügyintézése nem változik. Hatályon kívül helyezték a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló helyi rendeletet, mivel 2016. július 1-től hatályba lépett az új kéményseprő törvény, mely már nem ad rendeletalkotási felhatalmazást az önkormányzatnak. Elfogadták az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló helyi rendeletet. A rendelet alapján – belterületen – a kerti hulladék égetésére hétfőtől szombatig van lehetőség. Az égetést 8.00 és 20.00 óra között lehet végezni, szélcsendes időben. Ünnepnapokon és vasárnap égetni tilos. Egyszerre nagyobb mennyiségű avar- és kerti hulladék elégetési szándék esetén a szomszédokat tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy alkalommal legfeljebb 4 óra időtartamban végezhető. A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű hulladék nem égethető el. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék vagy bűzös segédanyag nem használható. Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről. A közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos, kivéve a polgármester engedélyével. (A részletszabályok a www.domaszek.hu honlapon a rendeletek között „Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről” szóló helyi rendeletben olvasható.) Külterületen csak a katasztrófavédelemtől kért engedéllyel lehet égetni. Elfogadták a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítását. Jóváhagyták a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának a módosítását, mivel Petőfiszállás Község Önkormányzata is kérte felvételét a társulásba.
Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla szerkeszt

 

domatv1

ertéktár

kozlony allamkincstar logo njt

magyarorszag hu

csmkh